Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 595,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door het NIP/NVO (SKJ), zoals opgenomen in ‘nascholingsagenda accreditatiebureau NIP K&J-psycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist’

   Duur

   18 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Praktijkopdracht, casuïstiek, research en toetsing


   Uitgangspunten

   OBIC integratieve ouderbegeleiding is een vorm van gezinsbegeleiding die allereerst de ouders centraal stelt door hen stapsgewijs te helpen om de oorsprong van bepaalde patronen in zichzelf te doorgronden en te veranderen. Het uiteindelijke doel is om probleemgedrag van kinderen te verhelpen en voorkomen om zodanig meer harmonie en onderling begrip in een gezin te bewerkstelligen. Tijdens dit traject wordt de invloed van jeugdervaringen en het doorgeven van gevoelens en patronen tussen generaties onderzocht. Hierdoor leren ouders de eigen reacties en behoeften te onderscheiden van wat goed is voor van hun kind(eren), waardoor zij beter kunnen inspelen op behoeften binnen het gezin. Vervolgens worden ouders gecoacht in het beter voor zichzelf zorgen, het beter communiceren en toepassen van opvoedvaardigheden op maat.

   In de driedaagse basiscursus ligt de nadruk op zelfinzicht van de ouders en het doorbreken van patronen in henzelf. Centraal hierin staat hoe bepaald gedrag van de ander (kind en/of partner), een reactie kan geven in de ouder en hoe de ouders voor verandering kunnen zorgen in deze dynamieken. In de driedaagse vervolgcursus verschuift de nadruk naar observatie, diagnostiek en interventies gericht op het kind. Idealiter wordt het hele traject gegeven aan de ouders, maar het is ook mogelijk losse onderdelen te gebruiken.

   OBIC integratieve ouderbegeleiding is ontwikkeld in het werkveld vanuit de behoeften om ouders stapsgewijs inzicht te geven in zichzelf, hun eigen patronen, en hoe deze een weerklank kunnen hebben op het gedrag van het kind. De letters OBIC betekenen “Out of the box, into your centre”. Een box is een ander woord voor een oordeel, label of stempel en overtuiging. Het zijn dergelijke meer vaststaande ideeën die ouders kunnen beperken om flexibel te reageren en optimaal te kunnen anticiperen op de behoeften van hun kind(eren). Met ‘into your centre’ willen we benadrukken dat het belangrijk is dat ouders in hun eigen kracht komen te staan met rust en stabiliteit. Dit helpt hen minder vermoeid te raken, meer vanuit affectie te reageren en de aangeleerde vaardigheden beter in te zetten. Dit is van belang voor de kinderen en hun basisbehoeften zoals veiligheid, erkenning en autonomie.

   Er is voor deze opbouw gekozen vanuit ervaringen in de praktijk en verschillende onderzoeken. Uit een onderzoek van Petit et al.,(2015) blijkt bijvoorbeeld dat controledwang van ouders leidt tot meer internaliserende en externaliserende problematiek bij kinderen. Recentelijk promoveerde Willemijn Eldik met haar proefschrift ‘Gelukkige ouders, gelukkige kinderen?’, waaruit blijkt dat conflict en conflictvermijding tussen ouders, leidt tot meer agressie en depressie bij kinderen (2020)”.

   In de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling, vanuit bronnen uit zowel de systeemvisie, als de DSM en vanuit schematherapie. Daarnaast is de opleiding ervaringsgericht. Door zelf aan de slag te gaan met experiëntiële technieken opdrachten en oefeningen zul je deze als professional beter kunnen overbrengen en tevens draagt het bij aan je eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling.


   Inhoud

   OBIC integratieve ouderbegeleiding bestaat uit drie fases, uiteengezet in zeven thema’s.

   • De basisopleiding OBIC integratieve ouderbegeleider is 3 dagen en omvat thema’s: 1,2,3, en 4.
   • Deze vervolgopleiding OBIC integratieve ouderbegeleider is ook 3 dagen en omvat thema’s 5, 6 en 7.

   Fase 1 Innerlijke harmonie (Ouders zelfinzicht bieden, omgaan met eigen emoties en zorgen voor zichzelf )

   Thema 1: Zorgen voor jezelf

   Thema 2: Bewust van patronen

   Thema 3: Gooi je valkuil dicht

   Fase 2 Harmonie in het gezin (Conflicten constructief met elkaar oplossen)

   Thema 4: Leren van elkaar

   Thema 5: Conflicten oplossen

   Fase 3 Opvoeden met inzicht (Educatieve fase, oefenen met opvoedvaardigheden op maat)

   Thema 6: Samen zorgen voor je kind

   Thema 7: Met z’n allen de toekomst in

   Voor meer info zie www.obic-ouderbegeleiding.nl

   Onderwerpen Vervolgopleiding

   Algemeen

   1. Hercognities / omdenken
   2. Zelfhulp / eigen emotiemanagement
   3. Conflicten oplossen
   4. Geweldloos communiceren
   5. Oorzaken van probleemgedrag vanuit verschillende perspectieven (Systeem- en DSM)
   6. Opvoedvaardigheden
   7. Persoonlijke toolbox voor ouders en voor de ouderbegeleider

   Methoden 

   1.  5 vragen methoden (modi, triggers, oorzaken, behoefte en helpende gedachten)
   2.  Dialoog innerlijk kind
   3.  Conflict oplossen in 10 stappen
   4.  Vragenlijsten om percepties en oorzaken van probleemgedrag te kaderen en om de meest passende opvoedvaardigheden te bepalen

   Leerdoelen

   Na afloop van de basis-en vervolgopleiding is de cursist in staat om zelfstandig de zeven thema’s van het OBIC integratieve ouderbegeleiding model toe te passen. In deze vervolgopleiding wordt gewerkt aan de onderstaande leerdoelen:

   • Eigen cognities van jou als ouderbegeleider kunnen veranderen
   • Ouders begeleiden in het veranderen van cognities over zichzelf
   • Meer inzicht krijgen in onderliggende behoeften van waaruit modi, emoties en probleemgedrag ontstaan
   • Ouders kunnen begeleiden in het oplossen van conflicten
   • Ouders inzicht geven in hun bestaande overtuigingen over probleemgedrag en de consequenties daarvan
   • Kennis opfrissen over ontwikkelingsstadia
   • De oorzaak van gedrag vanuit meerdere perspectieven bekijken – opstellen van hypotheses over mogelijke oorzaken
   • Ouders begeleiden in het verkrijgen van een breder inzicht in waar gedrag van hun kind(eren) vandaan komt
   • De juiste opvoedvaardigheden matchen met bepaald probleemgedrag
   • Ouders ondersteunen in het SMART toepassen van opvoedvaardigheden
   • Valkuilen en risico’s kennen van ouderbegeleiding
   • Rol, positie en houding kennen als ouderbegeleider en weten wanneer je andere professional(s) inschakelt, of doorverwijst
   • Met de ouders een persoonlijke toolbox maken
   • Persoonlijke visie op de toekomst matchen tussen de ouders

   Doelgroep & toelatingscriteria

   De opleiding is geschikt voor (GZ) psychologen en orthopedagogen die behoeften hebben aan een meer stapsgewijs en coachend programma om therapeutische tools met begeleidingsdoelen te combineren.

   Het is ook geschikt voor andere zorgprofessionals zoals bijvoorbeeld jeugdconsulenten bij de gemeente. Met behulp van OBIC kunnen zij ouders helpen tot meer inzicht in zowel zichzelf als de problematiek van hun kind(eren)  en hen helpen om meer oorzakelijke verbanden en andere facetten van de problemen in kaart te brengen.

   Dit geldt voor hulpverleners die werken met jeugd, in ouder-kind teams, sociale teams, crisisdiensten, FACT- teams, gezinsvoogden en zorgconsulenten van de gemeente, POH’ers, maatschappelijk werkenden in de GGZ, eerste lijn GGZ, de huisartsenpraktijk, geestelijke gehandicaptenzorg, binnen de forensische zorg en welzijnszorg.

   De opleiding is voor bovengenoemde professionals die tevens graag inzicht verkrijgen in het eigen familiesysteem en willen weten hoe ervaringen uit de eigen jeugd een rol hebben gespeeld in de patronen van waaruit zij nu handelen. De verkregen inzichten maken de professional tot een ervaringsdeskundige, wat de hulpverlening aan gezinnen ten goede komt.

    

   Voor meer informatie zie www.obic-ouderbegeleiding.nl

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   420232 NIP / NVO K&J/OG herregistratie 18 9/6/2021 8/6/2024
   420232 NIP / NVO K&J/OG opleiding – behandeling 4 9/6/2021 8/6/2024
   420232 NIP / NVO K&J/OG opleiding – overige taken 2 9/6/2021 8/6/2024
   420232 NIP / NVO K&J/OG opleiding – diagnostiek 3 9/6/2021 8/6/2024

   De OBIC integratieve ouderbegeleiding is geschikt voor HBO en wetenschappelijk opgeleide jeugd GGZ professionals met werkervaring in de GGZ.
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl