Kies een locatie

Maastricht

  Kies een startdatum

  30-10-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 950,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden. De prijs kan verschillen per locatie en startdatum.

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij Register Schematherapie, VGCt en FGzPt

   Duur

   25 uur

   Vervolgcursus Schematherapie (25 uur)

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Doel & Methode

   De basisprincipes van schematherapie worden bekend verondersteld, aangezien deze in de basiscursus schematherapie al behandeld zijn. De basiskennis wordt kort herhaald, maar krijgt geen uitgebreide aandacht. De focus ligt op de opbouw van de therapie en de interventies die passen bij een gestructureerde behandeling van complexe casuïstiek. Aan de orde komen onder andere de casusconceptualisatie van verschillende persoonlijkheidsstoornissen, de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, omgaan met boosheid en therapieverstorend gedrag, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde.

   Er wordt aandacht besteed aan alle fases van het schematherapeutisch proces en de uitvoering hiervan. Zo wordt in de diagnostische fase ingegaan op het inventariseren, analyseren en in kaart brengen van de problematiek en opstellen van een behandelplan. Voor de veranderingsfase worden interventies geoefend zowel gericht op gedragsverandering als betekenis- en betrokkenheidsverandering. Hierbij wordt uiteraard gekozen voor het oefenen van interventies die passend zijn bij complexe problematiek. Belangrijk is ook het inzicht en de vaardigheid om een passende techniek of interventie te kiezen en uit te voeren, al naar gelang de fase van de therapie en de dynamiek van de cliënt.

   Om te komen tot voldoende interactie, oefening en afwisseling, wordt iedere cursusdag gestart met het delen van ervaringen en gelegenheid tot vragen stellen, gevolgd door oefenen met het vertalen van theoretische concepten naar praktische situaties en tenslotte het oefenen van experiëntiële, gedragsmatige en cognitieve technieken middels rollenspelen. Bij dit laatste wordt altijd een korte uitleg gegeven, waarna de oefening live of middels video wordt gedemonstreerd en de cursisten vervolgens in subgroepen of plenair de techniek gaan oefenen. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.

   Van cursisten wordt verwacht dat ze casuïstiek inbrengen, oefenen met interventies en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de cursus. Om optimaal gebruik te maken van de cursus is het noodzakelijk dat cursisten werken met cliënten die bekend zijn met persoonlijkheidsproblematiek.

   Onderwerpen

   De volgende onderwerpen komen aan bod:

   • Schematherapeutisch model en behandeling bij verschillende (persoonlijkheids)problemen
   • Analyse en conceptualisatie van schema’s en modi
   • Opzet en fasering van de schematherapeutische behandeling
   • Herkennen en hanteren van verschillende schema’s en modi, schemamodework
   • Verbreding van vaardigheden in schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
   • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
   • Schema’s en modi van de therapeut
   • Opbouw therapiesessie en inzet interventies
   • Inzetten van metingen, registraties en observaties
   • Opstellen, evalueren en bijstellen van een behandelplan bij complexe problematiek
   • Omgaan met gebrek aan motivatie en therapieverstorend gedrag

   Leerdoelen

   Aan het eind van deze cursus:

   1. Kan de cursist schema’s en schemamodi herkennen en onderzoeken. En kan de cursist functie hiervan analyseren a.d.h.v. functie- en betekenisanalyses.
   2. Kan de cursist de verschillende schemamodimodellen toepassen in de praktijk (cluster B en cluster C persoonlijkheidsproblematiek).
   3. De cursist kan een op maat gemaakte casusconceptualisatie maken, waarbij de problemen van de client en de leergeschiedenis duidelijk omschreven is.
   4. Kan de cursist gericht meetinstrumenten inzetten tbv de indicatiestelling en de evaluaties (o.a. SMI en de YSQ).
   5. Kan de cursist een gericht behandelplan (BHP) opstellen, rekening houdend met de verschillende typen zorgzwaarte.
   6. Heeft de cursist inzicht in de motivatie van de cliënt en kan de cursist interventies aanpassen aan de inspanningsbereidheid met inzet van motiveringstechnieken.
   7. Kan de cursist de therapeutische relatie hanteren (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting), en kan het schemabevestigende karakter van de therapeutische relatie herkennen en hanteren.
   8. Kan de cursist de sessie structureren en interventies inzetten, rekening houdend met de subdoelen, schema’s en modi en inbreng van de client.
   9. Kan de cursist experiëntiële technieken toepassen bij disfunctionele schemamodi; meerstoelentechniek, imaginatie en rescripting, modidialoog, etc.
   10. Kan de cursist cognitieve technieken toepassen bij disfunctionele schema’s en modi; cognitief dagboek, flashcards, geldigheid van schema’s toetsen, dialoog met gezonde kant, etc.
   11. Kan de cursist gedragspatronen doorbreken bij disfunctionele schema’s en modi; gedragsexperimenten, imaginatie, rollenspel, huiswerk, etc.
   12. Kan de cursist limit setting, grenzen kunnen stellen aan disfunctioneel en therapieverstorend gedrag (modi).
   13. Kan de cursist een behandeling gericht evalueren, bijstellen en afsluiten.
   14. Kan de cursist eigen schema’s en modi herkennen die een rol spelen in de therapeutische relatie en deze hanteren.

   Studiebelasting

   • 4 dagdelen
   • Contacturen: 25
   • Werkuren: 50 (incl. voorbereiding praktijktoets)

   Doelgroep & toelatingscriteria

   Toelatingscriteria

   • Afgeronde wo-opleiding op het gebied van de (g)gz of in het bezit van een hbo MSc titel met een artikel 14 Wet BIG registratie op het gebied van de (geestelijke)gezondheidszorg en;
   • Een VGCt geaccrediteerde Basisopleiding CGt (100 uur) afgerond en;
   • Een VSt geaccrediteerde 25-uurs Basisopleiding Schematherapie met goed gevolg afgerond hebben en;
   • Voldoet aan de werksettingseis: gedurende de opleiding minimaal 12 uur per week te werken op ggz-gebied en cliënten te zien en te behandelen

   Dit is een Vervolgopleiding VGCt. Wil je je verder registreren bij de VGCt kijk dat op de website van de VGCt voor het volledige registratietraject: https://www.vgct.nl/vgct-registratie/de-opleidingen/cognitief-gedragstherapeut/

    

   Vereniging Schematherapie

   Deze opleiding kan gebruikt worden binnen de opleiding tot Schematherapeut VSt. Wil je je (in de toekomst) registreren als Schematherapeut, let er dan op dat de VSt aanvullende eisen stelt voor deelname aan deze opleiding. Deelname is in het geval van het opleidingstraject tot Schematherapeut VSt mogelijk indien je in het bezit bent van een diploma van een academische masteropleiding en één van de volgende kwalificaties hebt:

    

   • BIG-geregistreerde psychotherapeuten, gz-psychologen, (postmaster) orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen en psychiaters óf;
   • leden van specialistische psychotherapieverenigingen* óf;
   • Kinder- en Jeugdpsychologen NIP/SKJ óf;
   • degenen die in opleiding zijn tot een van de hierboven genoemde kwalificaties.

    

   *Specialistische psychotherapievereniging: de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepstherapie (NVGP), de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt),of de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) , de Vereniging EMDR Nederland (VEN) of de Vereniging Persoonsgerichte experiëntele Psychotherapie (VPeP)

    

   Voor meer informatie over aanvullende eisen en de opleiding tot Schematherapeut zie: https://www.schematherapie.nl/opleiding-registratie/schematherapeut

    

    

   Literatuur

   • Young, J.E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E. (2019) . Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031343355.
   • Ruebsaet, R.J. (2018). Schematherapie: werken in fases in de klinische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036821148
   • Arntz, A., Jacob, G. (2021). Een praktische handleiding. Amsterdam: Nieuwezijds b.v. ISBN 9789057123542.

   Accreditatie

   Accreditatieoverzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   528382 Vereniging voor Schematherapie Vervolgcursus 25 26/01/2024 25/01/2027
   496464 Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus – contacturen 25 12/09/2023 11/09/2026
   462819 Accreditatiebureau – FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 27 07/06/2022 06/06/2025
   462819 Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Nascholingscursus – contacturen 25 14/02/2023 13/02/2026
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Docenten

   M.P.R. Pommée -

   J. Alberts -

   K. de Boer -

   M. Y. Yazilitas -

   F.K. Bosma -

   B. Leeuw -