Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 4.450,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie en Erkenning

   Erkend door de Landelijke Vereniging POH-GGZ en Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg en geaccrediteerd door Registerplein, V&V en RZ

   Duur

   120 contacturen verdeeld over 20 lesdagen plus toetsmoment

   Certificaat

   Afronden met een goed

   Klassikaal en in de Praktijk

   Theorie bespreken, demonstratie, praktische oefeningen, rollenspellen, intervisie, leren van elkaar en vanuit de praktijk

   Toetsing

   Toelatingscriteria, presentie, literatuurstudie, praktijkopdrachten, praktijkperiode, praktijkverslag, assessment en eindreflectie.


   Inhoud

   De opleiding POH-GGZ is opgebouwd uit totaal 4 verschillende modules die als geheel, of afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Elke module heeft een centraal thema:

   • Module 1 Positionering van de POH-GGZ
   • Module 2 Psychopathologie en interventies
   • Module 3 Ontwikkeling en levensfaseproblematiek
   • Module 4 Kortdurende interventies

    In het lesprogramma komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

   • Herkennen van verschillende classificaties van psychopathologie.
   • Triage, psycho-educatie, en E-health.
   • Basiskennis (psycho)farmacologie.
   • Dossiervoering en wetgeving.
   • Samenwerken binnen en buiten de huisartspraktijk.
   • Netwerken binnen de GGZ en het sociale domein.
   • Verschillende interventies en veranderstrategieën.
   • Gesprekstechnieken
   • Vroegsignalering en preventie

   Ook ga je aan de slag met de verscheidene methoden, behandelmodellen en technieken, zoals: het KOP-model, Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en OplossingsgerichteTherapie (OT).

   Module 1: Positionering van de POH-GGZ

   Lesdag 1: Positie van de POH-GGZ

   Lesdag 2: Samenwerking in de praktijk

   Lesdag 3: Psychopathologie voor de POH-GGZ

   Lesdag 4: Psychofarmaca in de huisartspraktijk

   Module 2: Psychopathologie & interventies

   Lesdag 1: Angst- en stressorgerelateerde stoornissen

   Lesdag 2: Bipolaire- en depressieve stemmingsstoornissen

   Lesdag 3: Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en IQ

   Lesdag 4: Neuropsychiatrische- en neurocognitieve stoornissen

   Lesdag 5: Somatisch-symptoomstoornissen, slaap/waakstoornissen

   Lesdag 6: Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

   Lesdag 7: Middelen gerelateerde stoornissen en impulscontrolestoornissen

   Lesdag 8: Persoonlijkheidsstoornissen

    Module 3: Ontwikkeling en levensfaseproblematiek

   Lesdag 1: 0 – 17 jaar

   Lesdag 2: 18 – 29 jaar

   Lesdag 3: 30 – 65 jaar

   Lesdag 4: 65+

   Module 4: Kortdurende interventies in de huisartspraktijk

   Lesdag 1: Het KOP-model en motiverende gespreksvoering

   Lesdag 2: CGT interventies voor de POH-GGZ

   Lesdag 3: Oplossingsgerichte therapie

   Lesdag 4: Problemen in de therapeutische relatie

   Onderdeel van de POH-GGZ opleiding zijn verdiepingsmomenten. Deze momenten dragen bij aan de transfer naar de dagelijkse praktijk en vergroot het handelingsrepertoire. Naast de verdieping wordt er ruimte gemaakt voor intervisie, gericht op casuïstiekbespreking met het doel te reflecteren op het eigen leerproces. Door inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen wordt duidelijk dat eigen normen en waarden, en overtuigingen invloed hebben op het handelen van de POH-GGZ. Bovendien helpt het bij het (h)erkennen van eigen valkuilen en “blinde vlekken”. Deze momenten worden begeleid door een ervaren POH-GGZ.

    


   Leerdoelen

   In deze opleiding ontwikkel je kennis, inzicht en vaardigheden en krijg je veel handvatten voor in de praktijk, waarmee jij als POH-GGZ in de huisartsenpraktijk goed aan de slag kan. De competenties uit het landelijk functie- en competentie profiel 2020 vormen de rode draad in deze opleiding. Elke competentie omvat kerntaken van een POH-GGZ, alle competenties tezamen geven vorm aan de vakbekwaamheid van de POH-GGZ:

   • Communicatie
   • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
   • Organisatie
   • Professionaliteit
   • Kennis ontwikkelen en delen
   • Samenwerken

   Doelgroep

   De functie van POH-GGZ vraagt een specifieke expertise die tot heden niet te verenigen lijkt met één bestaand beroepsprofiel. POH-GGZ is dan ook geen beroep, maar een functie, die ingevuld kan worden door een brede groep zorgprofessionals na het volgen van deze opleiding.

   Toelatingscriteria

   Om deel te kunnen nemen aan de opleiding voldoe je in elk geval aan de drie onderstaande criteria:

   1. Je hebt een relevante vooropleiding op minimaal HBO-niveau. 

   De volgende opleidingen worden in ieder geval als relevant beoordeeld:

   Bestaande opleidingen:

   • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV);
   • Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
   • Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
   • Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
   • Master Psychologie;
   • Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

   Oude opleidingen:

   • Maatschappelijk werk & Dienstverlening (MWD);
   • Sociaal-pedagogische Hulpverlening (SPH);
   • Opleiding tot GGZ-agoog;
   • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.
   1. Je beschikt minimaal over 2 jaar voor de functie van POH-GGZ relevante werkervaring in de (brede) GGZ.

    Daarbij gaat het om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten. Te denken valt aan:
   • Ambulant werk in de huisartsenvoorziening of in de generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz;
   • Maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
   • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz of in de huisartsenvoorziening).

   De professional moet in die 2 jaar tenminste 832 uur hebben gewerkt (= 2 jaar x 52 weken x 8 uur = 832 uur)

   1. Je beschikt over een werk- of stageplaats voor de duur van minimaal 1 jaar (gemiddeld 8 uur per week).

    Als je twijfelt of je voldoet aan de toelatingscriteria kan je het altijd bij ons navragen door contact met ons op te nemen via info@fortaopleidingen.nl

   Vrijstelling

   Wil jij graag vrijstelling voor specifieke modules of lesdagen? Mogelijk kom je daarvoor in aanmerking vanwege eerder verworven competenties in het werkveld en/of eerder gevolgde scholing. Wij kunnen vrijstellingen verlenen op basis van originele certificaten van eerder gevolgde scholing en/of na het afnemen van een assessment.

   FAQ vrijstellingen Neem dan uiterlijk 7 weken voor aanvang van de opleiding even contact met ons op via info@fortaopleidingen.nl en geef aan voor welke module(s) en/of lesdag(en) jij vrijstelling wil aanvragen. Voeg de certificaten toe van de scholingen die je hebt gevolgd, en indien beschikbaar ook de specificatie van de inhoud van de scholing. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden door te nemen.

   Werkwijze

   Met onze POH-GGZ opleiding hebben wij als doel om jou op te leiden tot vakbekwaam praktijk ondersteuner in de eerste lijn. Samen zorgen we ervoor dat je de competenties ontwikkelt die zijn gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 van de LV-POH-GGZ: vakbekwaamheid, communicatie, samenwerking, organisatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, kennis ontwikkelen en delen en professionaliteit. Dat doel bereiken we als volgt:

    

   Tijdsbesteding:

   • Contacturen: 120 uren in groepsverband, verdeeld over 20 bijeenkomsten, opgedeeld in totaal 4 modules.
   • Voorbereiding voor de lesdag: ongeveer 2 uur per bijeenkomst (42 uur)
   • Praktijkuren: Minimaal 1 jaar, 8 uur per week (onder begeleiding) in de huisartsenpraktijk.

    

   Onderdelen die tijdens de opleiding steeds terugkomen zijn:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentatie, interactieve bespreking van de leerstof en discussie in de bijeenkomsten.
   • Demonstratie, praktische oefeningen en rollenspellen tijdens de bijeenkomsten.
   • Een belangrijk onderdeel van de opleiding is leren in de praktijk. De ervaring die je daar opdoet gebruik je in de praktijkopdrachten en de casuïstiek die je daar verzamelt breng je in tijdens de bijeenkomsten en opdrachten.

    

   Gedurende de opleiding wordt theoretische kennis aangereikt en is er ruimte voor kennisuitwisseling met groepsgenoten. Onder andere vanwege de (vaak) verschillende opleidingsachtergrond en werkervaring binnen de groepen wordt de ervaring van het “van elkaar leren”  als zeer waardevol gezien. Naast interactieve bespreking van de theorie wordt er een verdiepingsslag gemaakt in gesprekstechnieken en wordt er in rollenspellen geoefend met verschillende interventies en technieken waarmee jij als POH-GGZ op jouw stage- of werkplek aan de slag kunt.

    

   Onderdeel van de POH-GGZ opleiding zijn verdiepingsmomenten. Deze  dragen bij aan de transfer naar de dagelijkse praktijk en vergroten het handelingsrepertoire. Naast de verdieping wordt er ruimte gemaakt voor intervisie,  gericht op casuïstiekbespreking met als doel om te reflecteren op jouw eigen leerproces. Door inzicht te verwerven in je eigen leerproces en dat van anderen wordt duidelijk dat eigen normen en waarden, en overtuigingen invloed hebben op het handelen van de POH-GGZ. Bovendien helpt het bij het (h)erkennen van eigen valkuilen en “blinde vlekken”. Deze momenten worden begeleid door zorgprofessionals met ruime ervaring binnen de huisartsgeneeskundige zorg en de GGZ.

   Toetsing

   • Voldoen aan de toelatingscriteria;
   • Voldoen aan de aanwezigheidsplicht en actieve en coöperatieve deelname aan de opleiding;
   • Bestuderen van verplichte literatuur;
   • De vijf toets onderdelen afronden met een voldoende: praktijkopdrachten, praktijkperiode, praktijkverslag, eindreflectieverslag en een assessment met een trainingsacteur.

   Verplichte Literatuur

   • Bannink, F. (2021). Oplossingsgerichte vragen, handboek oplossingsgerichte gespreksvoering.
    (4de editie 2019). ISBN 9789043036566
   • Deth, R. van (2017). Inleiding in de psychopathologie. Bohn Stafleu van Loghum.
    ISBN 9789036810449
   • Hafkenscheid, A. (2021). De Therapeutische relatie (herziene editie). Boom Psychologie.
    ISBN 9789024437320
   • Kenemans, L. (2017). Psychofarmacologie: de effecten van drugs en geneesmiddelen op het menselijk brein en gedrag (2de druk).Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024407255
   • Rijnders, P. & Heene, E. (2021). Handboek KOP-model: Kortdurende psychologische interventies voor de basis-ggz (herziene editie). Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024437597
   • Rijnders, P. & Heene, E. (2018). Van probleem naar oplossing – therapeutenboek voor de eerste lijn.
    (5de oplage). ISBN 9789024434329
   • Rijnders, P. & Heene, E. (2017). Van probleem naar oplossing: in 5 stappen naar psychisch evenwicht – werkboek. (5de oplage)ISBN 9789461052193
   • Schreuders, B. (2015). Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten: Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals. ISBN 9789036809566
   • Verhulst, F.C. (2021). De ontwikkeling van het kind (11de druk). Uitgeverij Koninklijke van Gorcum.
    ISBN 9789023257707

   Module 1: Positionering van de POH-GGZ

   • Rijnders, P. & Heene, E. (2021). Handboek KOP-model: Kortdurende psychologische interventies voor de basis-ggz (herziene editie). Boom Uitgevers Amsterdam.

   Module 2: Psychopathologie & interventies

   • Deth, R. van (2017). Inleiding in de psychopathologie. Bohn Stafleu van Loghum.
   • Rijnders, P. & Heene, E. (2018). Van probleem naar oplossing – therapeutenboek.
   • Schreuders, B. (2015). Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten: Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals.

   Module 3: Ontwikkeling en levensfaseproblematiek

   • Deth, R. van (2017). Inleiding in de psychopathologie. Bohn Stafleu van Loghum.
   • Rijnders, P. & Heene, E. (2021). Handboek KOP-model: Kortdurende psychologische interventies voor de basis-ggz (herziene editie). Boom Uitgevers Amsterdam.
   • Verhulst, F.C. (2021). De ontwikkeling van het kind (11de druk). Uitgeverij Koninklijke van Gorcum.

   Module 4: Kortdurende interventies in de huisartspraktijk

   • Bannink, F. (2018). Oplossingsgerichte vragen, handboek oplossingsgerichte gespreksvoering.
   • Hafkenscheid, A. (2021). De Therapeutische relatie (herziene editie).
   • Rijnders, P. & Heene, E. (2018). Van probleem naar oplossing – therapeutenboek.
   • Rijnders, P. & Heene, E. (2013). Van probleem naar oplossing: in 5 stappen naar psychisch evenwicht.
   • Schreuders, B. (2015). Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten: Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals.

    

   Accreditatie

   Deze opleiding is erkend door de Landelijke Vereniging POH-GGZ en Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. En geaccrediteerd door Registerplein, V&V en RZ

   Accreditatieoverzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   .
   528734 Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing GGZ 120 23/05/2024 22/05/2025
   547535 Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing GGZ 120 29/05/2024 28/05/2025
   547535 Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing SPV 120 29/05/2024 28/05/2025
   464253 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 160 18/05/2022 17/05/2025
   464253 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 160 18/05/2022 17/05/2025
   464253 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 160 18/05/2022 17/05/2025
   .
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   J.W. Prins -