Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.195,00

   exclusief literatuur

   Accreditatie

   Accreditatie is toegekend door de VGCt en de FGzPt.

   Duur

   25 uur, verdeeld over 4 lesdagen

   Certificaat

   Volledige deelname, voldoende beoordeling van alle huiswerkopdrachten, voldoende beoordeling van de gemaakte eindopdracht en een voldoende beoordeling van de kennistoets

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg

   Toetsing

   Huiswerkopdrachten, eindopdracht, kennistoets


   Uitgangspunten

   In Nederland heeft de Early Detection and Intervention Evaluation Nederland-studie (EDIE-NL) plaatsgevonden naar het voorkomen van psychose. Tezamen met studies in andere landen is inmiddels gebleken dat:
   – een verhoogd risico op een eerste psychose gedetecteerd kan worden bij hulpzoekende cliënten in de GGz.
   – het aantal transities naar een eerste psychotische episode te halveren is tegen lagere kosten dan bij helemaal niets doen.
   – cliënten effectief behandeld kunnen worden met evidence-based cognitieve gedragstherapie.

   Vroegdetectie en vroegbehandeling zijn bij meerdere ziekten en stoornissen efficiënt en kosteneffectief. Net als bij de oncologie is het ook in de psychosezorg zinvol gebleken. De ingrepen zijn beperkter in omvang, succesvoller, de prognose is beter, en de gezondheidswinst wordt bereikt tegen lagere kosten dan niets doen. Dit is een belangrijke stap naar de GGz van de toekomst die erop gericht zal zijn om stoornissen met een ongunstige prognose te reduceren.
   Bijzondere belevingen en opvattingen, subklinische psychose symptomen – die frequent in de bevolking voorkomen – worden op waarde geschat en proportioneel benaderd (niet teveel en niet te weinig), met daarbij oog voor het potentiële stigma en de angst die aan psychose kleven. Normalisatie van ervaringen heeft de boventoon. Waar er een reëel korte termijn risico op psychose bestaat wordt er steviger ingezet op preventie.


   Opleidingsdagen, tijden en locatie

   Opleidingsdagen

   1. Vrijdag 19 november 2021
   2. Vrijdag 17 december 2021
   3. Woensdag 19 januari 2022
   4. Woensdag 2 februari 2022

   Tijden

   4 trainingsdagen van 6 uur 15 min. (van 09.00 – 12.15 uur en van 13.00 – 16.30 uur).
   Totale duur: 25 contacturen plus 25 uur opdrachten en huiswerk.
   In totaal 50 werkuren.

   Locatie

   Utrecht

   Doel & Methode

   De cognitief-gedragstherapeutische vaardigheden vergroten op het gebied van casusformulering, metacognitieve psycho-educatie en behandeling van subklinische psychose symptomen. Na afloop kan de deelnemer bij individuele cliënten een probleemformulering maken van de (subklinische) psychose-klachten en een CGT-behandelplan opstellen en uitvoeren conform het CGT-protocol voor het ultrahoog risico (UHR) profiel. Ook kan de deelnemer de klachten meten om het effect te monitoren.

   Eindtermen
   • Algemene kennis en vaardigheden met betrekking tot cognitieve gedragstherapie bij allerhande (ernstige) psychopathologie
   • Kennis en vaardigheden van algemeen gedragsbeïnvloedende (gespreks)technieken bij complexe problematiek
   • Kennis van het cognitieve model van de ultrahoog risico cliënt en van psychose
   • Specifieke therapeutische deelvaardigheden betreffende cognitieve gedragstherapie bij (subklinische) psychose

   Werkwijzen
   Inleidingen, powerpoint-presentaties, discussies, huiswerkopdrachten, literatuurstudie, rollenspelen, eigen casus-inbreng, kennistoets, eindopdracht.

   Doelgroep

   GZ-psychologen, klinisch psychologen, cognitief gedragstherapeuten VGCt, psychotherapeuten, artsen, arts-assistenten of psychiaters, basispsychologen en verpleegkundig specialisten GGz.
   De beoogde deelnemer is vertrouwd met cognitief gedragstherapeutische behandelingen in de GGz bij psychotische stoornissen of andere ernstig psychiatrische aandoeningen met psychotische symptomen, zoals bijvoorbeeld posttraumatische stressstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis of ernstige dwangstoornissen. Voor iedere deelnemer geldt dat die tenminste een 100 uur basiscursus VGCt moet hebben afgerond (al dan niet integraal in de GZ-opleiding).
   De deelnemer moet in de gelegenheid zijn om tijdens en na de training minimaal twee uur per week individuele behandeling van cliënten uit de UHR-doelgroep uit te voeren.

   Al een groep collega’s verzameld? Wij kunnen deze training ook voor een gunstige prijs incompany regelen.

   Aantal deelnemers 
   Minimaal 10
   Maximaal 14 

   Kosten

   De kosten zijn € 1.195,- exclusief literatuur.

   Docent

   Janneke Ferwerda (verzorgt bijeenkomst 1 en 2),
   klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR-therapeut,
   GGz Noord-Holland Noord.
   – dr. Tonnie Staring (verzorgt bijeenkomst 3 en 4 ),
   klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR-practitioner,
   Vroege Psychose ABC & Early Detection and Intervention (EDI)-team, Altrecht.

   Programma

   Casusformulering, metacognitieve psycho-educatie en behandeling van subklinisch psychotische symptomen.
   Er wordt veel geoefend met assessment en het gezamenlijk opstellen van doelen, probleemformulering en behandelplan.
   De oefeningen in de bijeenkomsten worden voortgezet in huiswerkopdrachten in het werk.

   De volgende zaken komen aan de orde:

   Theorie 

   • Biologische en psychologische processen bij psychose
   • Wat zijn auditieve verbale hallucinaties?
   • Wat zijn betrekkingsideeën en -wanen?
   • Wat zijn buitengewone en opmerkelijke ervaringen?
   • Stadiëring van psychose
   • Selectieve aandacht voor gevaar
   • Hindsight bias
   • Illusoire samenhang/ covariatie tendens
   • Bronmonitoring tendens
   • Springen naar conclusies
   • Dogmatisme tendens
   • Confirmatietendens
   • Dopamine sensitisatie en waarnemen en redeneren
   • Risicofactoren voor psychiatrische stoornissen
   • Rationale en basisprotocol van cognitieve gedragstherapie

   Protocollen 

   • Protocol bij overmatige achterdocht
   • Protocol bij auditieve hallucinaties die angst oproepen
   • Protocol bij auditieve hallucinaties die somberheid oproepen
   • Protocol bij auditieve hallucinaties die schaamte oproepen
   • Protocol bij demoralisatie en negatieve symptomen
   • Protocol bij geesten, djinns en magie
   • Protocol Omgaan met bijzondere en opmerkelijke ervaringen

   CGT-technieken

   • Taartpunt-techniek
   • Meerdimensionaal evalueren
   • Gedragsexperimenten
   • ‘Activity scheduling’
   • …. en andere technieken

    

   Organisatie

   De training is ontwikkeld door stichting Cognitie & Psychose te Oegstgeest (www.gedachtenuitpluizen.nl) en wordt in nauwe samenwerking met de stichting aangeboden en georganiseerd door Forta Opleidingen.

   “De basis van de cognitieve gedragstherapie is dat we niet worden gehinderd door de dingen
   die gebeuren, maar door de betekenis die we eraan geven.
   Het leven is een rare bokswedstrijd, niet diegene die de klap uitdeelt bepaalt hoe hard die is,
   maar degene die de klap opvangt.
   Als ik lekker in mijn vel zit, kan ik denken: ach, de ander bedoelt het goed,
   maar hoe kwetsbaarder ik ben, hoe eerder ik aan een opmerking een negatieve betekenis geef.”

   Joost Baas 2020

   Zie ook: Webinar: ‘Hoe voorkom je langdurige zorgtrajecten in de GGz? (juni 2020)’

   Accreditatie

   Accreditatie is toegekend door de VGCt (25 pnt.) als nascholingscursus (25 uur; heraccreditatie cognitief gedragstherapeuten VGCt) en door de FGzPt (24 pnt specialismen gz psycholoog). Accreditatie kan worden aangevraagd – tot 23 oktober – bij de NVvP.

   Bij behoefte, neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Gedachten Uitpluizen: Cognitief gedragstherapeutische protocollen bij psychotische klachten

   M. van der Gaag, T. Staring, D. Van den Berg, J. Baas. (2013)

   Bestellen bij: Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest

   Werkboek Buitengewone ervaringen. Een handleiding bij het omgaan met buitengewone en opmerkelijke ervaringen.

   Bestellen bij: Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest

   Gedachten Uitpluizen Therapeutische Technieken en Vaardighedenboek

   T. Staring, D. van den Berg, J. Baas, M. van der Gaag (2015)

   Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest (downloaden via www.gedachtenuitpluizen.nl)

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   J. Ferwerda -

   A.B.P. Staring -