Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 950,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden. De prijs kan verschillen per locatie en startdatum.

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt, Register Schematherapie, FGzPt en NVP.

   Duur

   25 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Toetsing

   Mondeling, uitgebreid casusverslag


   Inleiding

   In samenwerking met “Oktober Supervisie” verzorgt Forta Opleidingen deze 4-daagse basisopleiding Schematherapie. Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen. Oorspronkelijk is de therapie ontwikkeld als behandeling van (borderline) persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij andere stoornissen en problemen. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd (‘oud zeer’) op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Het doel van de therapie is om de cliënt te laten voelen wat zijn of haar behoeften zijn, te verwerken wat hij of zij is tekort gekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

   In deze basisopleiding wordt aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling binnen de schematherapie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het werken met schema’s en modi en de toepassing van cognitieve en experientiele technieken. De therapeutische relatie en het concept limited reparenting staan centraal. Er wordt vooral veel praktisch geoefend, zowel met elkaar, als met een mede-psycholoog die de clientenrol op zich neemt. Om optimaal gebruik te maken van de cursus, is het wenselijk dat cursisten werken met cliënten waarbij schematherapie of schemagerichte technieken kunnen worden toegepast.


   Inhoud

   In deze 4-daagse basisopleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

   • Theoretisch model van schemagerichte therapie en wetenschappelijke evidentie
   • Diagnostiek en indicatiestelling
   • Observatie en inzet van meetinstrumenten
   • Maken van een casusconceptualisatie, functieanalyses en betekenisanalyses
   • Schematherapeutisch model en behandeling bij verschillende
   (persoonlijkheids)problemen
   • Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige
   technieken
   • Opstellen van een behandelplan in schematermen
   • Opzet van de schematherapeutische behandeling
   • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
   • Afsluiten van de behandeling en terugvalpreventie

   Leerdoelen

   In deze basisopleiding ontwikkel je kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van schematherapie.

   Na afloop van de basiscursis heeft de cursist de volgende doelen behaald:
   • Cursist krijgt inzicht in de schematheorie en het schematherapeutisch model;
   • Cursist kan schema’s en schemamodi herkennen en de functie hiervan analyseren;
   • Cursist heeft kennis van de verschillende basisbehoeften en de therapeutische relatie (limited reparenting) en kan hierop afstemmen;
   • De therapeutische relatie hanteren (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting, omgaan met eigen schema’s);
   • De cursist leert bij welke problematiek, omstandigheden en diagnoses schematherapie geïndiceerd is;
   • De cursist leert hoe een casusconceptualisatie, zowel voor schema’s als voor modi, gemaakt wordt en hoe schema’s en modi uit te leggen zijn aan clienten;
   • De cursist leert een schematherapeutisch behandelplan opstellen, een behandelfocus kiezen en hoe een schematherapeutische behandeling eruit ziet. De cursist leert hoe verschillende vragenlijsten in te zetten zijn en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden;
   • De cursist leert experiëntiële technieken toepassen bij disfunctionele schemamodi;
   specifiek meerstoelentechniek, diagnostische imaginatie, schema modus dialoog,
   imaginatie met rescripting en historisch rollenspel;
   • De cursist leert hoe empathische confrontatie toe gepast kan worden en in welke situaties dit nodig is;
   • De cursist leert de eigen schema’s en modi te herkennen en hoe deze een rol spelen in de therapeutische relatie;
   • De cursist leert cognitieve technieken in de schematherapie;
   • Cursist leert gedragspatronen te doorbreken bij disfunctionele schema’s en modi;
   • Cursist heeft kennis van schematherapie bij verschillende doelgroepen;
   • Cursist leert hoe limit setting moet worden toegepast en wanneer;
   • Cursist weet hoe schematherapie moet worden afgesloten en wat aandachtspunten zijn in deze fase.

    

   Doelgroep

   Deelnemers die beschikken over een voltooide academische masteropleiding en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:

   • BIG-registratie als GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
   • Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
   • Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor.

   Per opleidingsgroep mogen bij uitzondering maximaal 2  masterpsychologen (niet in opleiding tot een van bovenstaande registraties) en twee vaktherapeuten deelnemen. Dit is mogelijk wanneer je voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

   • zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut;
   • supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
   • zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de opleiding met succes te kunnen volgen.

   De namen van de betreffende schematherapeuten moeten worden doorgegeven op het inschrijfformulier. De hoofddocent beoordeelt of je voldoet aan de gestelde voorwaarden en we borgen of het maximum aantal basispsychologen en vaktherapeuten niet wordt overschreden. Wanneer je onverhoopt niet kunt deelnemen, hoor je dit voorafgaand aan de cursus.
   Ervaring met cognitieve gedragstherapie is gewenst!

   Werkwijze

   Terugkerende methodes/onderdelen in de opleiding:

   • Literatuurstudie
   • Demonstraties door docent of groepsgenoten
   • Videomateriaal
   • Oefenen van praktische vaardigheden, plenair en in subgroepen
   • Discussie, plenair of in subgroepen
   • Huiswerkopdrachten passend bij de behandelde of de te behandelen stof

   In de ochtenden zal meerendeels aandacht worden besteed aan de theorie en in de middagen zal er vooral veel worden geoefend. Er kan onder andere geoefend worden op een trainingsacteur die de rol aan neemt van een client.

   Toetsing

   Theoretische vaardigheden worden getoetst door middel van inbreng bij discussies en het maken van een casusverslag. Hierin wordt aan de hand van een casus het opstellen van een casusconceptualisatie, functie- en betekenisanalyses en behandelplan getoetst. Praktische vaardigheden worden gedurende de cursus door
   de docent geëvalueerd aan de hand van observaties van rollenspellen en inbreng bij discussies.

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   441302 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 26 14/3/2022 13/3/2025

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl. 

   Literatuur

   Verplicht aan te schaffen literatuur:

   • Young, J.E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
   Let op! De 2019 versie kan ook gebruikt worden. De hoofdstukken zijn over hetalgemeen hetzelfde
   • Reubsaet, R.J. (2018) Schematherapie: werken met fases in de klinische praktijk.
   Houten: Bohn Stafleu van Loghum