Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt, Register Schematherapie, FGzPt en NVP

   Duur

   25 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, ontwikkeld als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij bijv. een recidiverende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, te verwerken wat hij/zij is tekortgekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

   In de cursus wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling. Daarnaast ligt de focus op de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde.

   De cursus richt zich inhoudelijk op het verdiepen van kennis over schematherapie en opdoen van vaardigheden m.b.t. schematherapeutische technieken. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.

   Van cursisten wordt verwacht dat ze casuïstiek inbrengen, oefenen met interventies en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de cursus. Om optimaal gebruik te maken van de cursus is het wenselijk dat cursisten werken met cliënten lijdend aan psychische problemen.


   Inhoud

   De cursus bestaat uit 4 lesdagen waarbij er aandacht is voor de theoretische achtergrond van schematherapie, het oefenen van vaardigheden en bespreken van casuïstiek. De cursus is erop gericht de kennis te vergroten van interventies uit de schematherapie en de toepassing binnen de klinische praktijk. Bovendien is er aandacht voor de therapeutische relatie en wetenschappelijke achtergronden. De stof wordt eigen gemaakt door middel van het bekijken van filmfragmenten, het bespreken van casuïstiek en intervisie.

   In onderling overleg wordt tussen de bijeenkomsten in sub groepjes online geoefend.

   Onderwerpen

   De volgende onderwerpen komen aan bod:

   • Theoretisch model van schemagerichte therapie en wetenschappelijke evidentie
   • Diagnostiek en indicatiestelling
   • Observatie en inzet van meetinstrumenten
   • Maken van een casusconceptualisatie, functie-analyses en betekenisanalyses
   • Schematherapeutisch model en behandeling bij verschillende (persoonlijkheids)problemen
   • Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
   • Opstellen van een behandelplan in schematermen
   • Opzet van de schematherapeutische behandeling
   • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
   • Afsluiten van de behandeling en terugvalpreventie

   Leerdoelen

   Na afloop van de curus ben je in staat om de volgende technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

   • Kunnen inschatten bij welke diagnose, problematiek en omstandigheden schematherapie geïndiceerd is
   • Inzicht hebben in de schematheorie en het schematherapeutisch model
   • Schema’s en schemamodi herkennen en de functie hiervan analyseren
   • Kennis hebben van de verschillende basisbehoeften en de therapeutische relatie (limited reparenting) hierop kunnen afstemmen
   • Een casusconceptualisatie opstellen en functie- en betekenisanalyses toepassen binnen de schematherapie
   • Psycho-educatie geven over schematherapie en de specifieke schema’s / modi van de cliënt
   • De verschillende schemamodimodellen kunnen toepassen in de praktijk (cluster B en cluster C persoonlijkheidsproblematiek)
   • Een schematherapeutisch behandelplan opstellen
   • De therapeutische relatie hanteren (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting, omgaan met eigen schema’s)
   • Experiëntiële technieken kunnen toepassen bij disfunctionele schemamodi; meerstoelentechniek, imaginatie en rescripting, modidialoog, etc.
   • Cognitieve technieken kunnen toepassen bij disfunctionele schema’s en modi; cognitief dagboek, flashcards, geldigheid van schema’s toetsen, dialoog met gezonde kant, etc.
   • Gedragspatronen doorbreken bij disfunctionele schema’s en modi; imaginatie, rollenspel, huiswerk, etc.
   • Eigen schema’s en modi kunnen herkennen die een rol spelen in de therapeutische relatie

   Naast de algemene leerdoelen wordt van de cursisten verwacht dat zij voor aanvang van de cursus individuele leerdoelen opstellen. Deze worden aan het einde van de cursus geëvalueerd.

   In onderling overleg wordt tussen de bijeenkomsten in sub groepjes online geoefend.

   Vervolgcursus

   De opleiding tot schematherapeut start met een basiscursus schematherapie van 25 uur. Ben je op zoek naar de vervolgcursus van 25 uur? Deze opleiding bieden wij ook aan. Klik hier voor meer informatie.

   Accreditatie

   De Basiscursus Schematherapie is geaccrediteerd door de VGCt, Register Schematherapie, FGzPt en NVP.

   Bij voorkeur werk je als professional in de praktijk met cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen.

   Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten hanteren de beroepsverenigingen de volgende toelatingseisen:

   Register Schematherapie:

   • BIG-registratie als Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
   • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen (RVB).
   • Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
   • Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

   VGCt:

   Dit is een vervolgcursus VGCt, hulpverleners die een erkende 100-uurs basiscursus VGCt hebben gevolgd kunnen deelnemen aan deze cursus.

   Heb je wel interesse maar voldoe je niet aan de toelatingseisen? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we uit wat we voor je kunnen doen.

   Overzicht Accreditatiepunten

   Specialisme Categorie Accreditatiepunten
   Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) Bij- en nascholing 23
   FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 23
   Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus – contacturen 25
   Register Schematherapie Opleidingstraject 25 uur

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten

   Young, J.E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E. (2019)

   Houten: Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789036824408

   Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis

   Genderen, H. van & Arntz, A. (2010)

   Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds ISBN 9789057123085

   Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek.

   Vreeswijk, M. van, Broersen, J. & M. Nadort (red) (2008)

   Houten: Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789031353040

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!