Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.260,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Accreditatie is verleend door: Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)

   Duur

   Verdeeld over 6 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Deze opleiding vindt plaats op locatie

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   De POH-GGZ opleiding heeft tot doel u op te leiden tot praktijk ondersteuner in de eerste lijn. U ontwikkelt de competenties die zijn gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2015 van de Landelijke Huisartsen Vereniging:

   • Vakinhoudelijk handelen: De POH-GGZ als zorgverlener
   • Communicatie: De POH-GGZ als communicator (voorlichten en educatie)
   • Samenwerking: De POH-GGZ als samenwerkingspartner
   • Organiseren: De POH-GGZ als organisator
   • Maatschappelijk handelen: De POH-GGZ als gezondheidsbevorderaar
   • Wetenschap en onderwijs: De POH-GGZ als reflectieve professional

   Doel & Methode

   U maakt op systematische wijze kennis met psychopathologie bij volwassenen. Daarnaast krijgt u inzicht in methoden en interventies gericht op gespreksvoering en begeleiding. Dit gebeurt door zowel het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof als door oefening van vaardigheden. U oefent door middel van rollenspellen, waarbij u wisselend als praktijkondersteuner en als cliënt zal optreden.

   Doel & Methode

   De opleiding POH-GGZ is in principe bestemd voor cursisten met het volgende opleidingsniveau:

   • Verpleegkundigen met diploma Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, HBO- Verpleegkunde + GGZ uitstroomprofiel.
   • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring + aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een hbo werk- en denkniveau.
   • Maatschappelijk Werkenden (MW)
   • Psychologen (universitair + hbo opgeleid)
   • Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH)
   • Verpleegkundig specialisten GGZ
   • Orthopedagogen

   Indien je de gehele POH-GGZ opleiding volgt dien je in verband met de uitvoering van de praktijkopdrachten minimaal 8 uur per week, gedurende 40-45 weken een werk- of stageplaats te hebben.

   Onlangs heeft de LHV het nieuwe functie- en competentieprofiel POH-GGZ geformuleerd. In het profiel wordt gesproken over een opleidingsduur van 20 dagen cursorisch onderwijs en minimaal 8 uur per week werkervaring in een huisartsenpraktijk gedurende één jaar. Wij gaan ervan uit dat de zorgverzekeraars het functie- en competentieprofiel zullen overnemen. In hoeverre dit voor alle zorgverzekeraars zal gelden, is nog niet duidelijk.

   Inhoud

   Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

   • Introductie in de psychopathologie.
   • Psychiatrische stoornissen herkennen in de praktijk.
   • Wat is de taak van de POH-GGZ in de praktijk van de huisarts?
   • Hoe verheldert en inventariseert u psychische en/of psychosociale klachten?
   • Wat houdt een kortdurende behandeling in?
   • Welke interventie strategieën kunnen toegepast worden binnen de POH-GGZ?
   • Hoe motiveert u de patiënt om actief met zijn/ haar klachten aan de slag te gaan?
   • Doorverwijzen: welke “weg” volgt u daarvoor?

   De module Volwassenen is zijn als volgt opgebouwd:
   Lesdag 1: Behandeling van volwassenen binnen de POH-GGZ. Oefenen met behandeling in de praktijk.

   Lesdag 2: Psychosociale problematiek & psychopathologie bij volwassenen (18-65 jaar)
   Signaleren en screenen: het gebruiken van gevalideerde screeningsinstrumenten voor de POH. Klacht anamnese, triage, werkhypothese en advies. Casemanagement: intern coördineren binnen de huisartsenpraktijk, extern coördineren en verwijzen naar de GGZ.

   Lesdag 3: Psychopathologie: angst- en stemmingsstoornissen. Herkennen van angst- en stemmingsstoornissen en de diversiteit daarin.

   Lesdag 4: Psychopathologie: impulscontrolestoornissen, verslaving & persoonlijkheidsstoornissen.Herkennen van impulscontrolestoornissen, verslaving en de diversiteit daarin. Het herkennen van persoonlijkheidsstoornissen in de praktijk.

   Lesdag 5: Psychopathologie: schizofrenie & psychotische stoornis. Herkennen van schizofrenie en psychotische stoornissen.

   Lesdag 6: Psychopathologie: somatoforme stoornissen, dissociatie, slaapproblemen & seksuele stoornissen. Herkennen van somataforme stoornissen, dissociatie, slaap- en waakstoornissen en seksuele stoornissen.

   Onderdelen die steeds terugkomen:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentatie, interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   • Demonstratie, praktische oefeningen en rollenspellen
   • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Verdiepings- en intervisiemomenten gericht op casuïstiekgestuurd onderwijs:
   Onderdeel van de POH-GGZ opleiding zijn verdiepingsmomenten. Deze geven handvatten om het zelfreflecterend en lerend vermogen van de cursist te vergroten. De momenten dragen bij aan het vergroten van het handelingsrepertoire en helpt bij het herkennen en erkennen van eigen valkuilen en “blinde vlekken”. De mogelijkheid wordt geboden om kennis en inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen. Eigen normen en waarden, overtuigingen en POH-GGZ competenties zijn onderwerpen die aan bod komen. De momenten worden begeleid door een ervaren docent.

   Accreditatie

   Deze opleiding is gelieerd aan HBO Drechtsteden en erkend door Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

   Accreditatie is verleend door:
   Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)

   Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact  met ons opnemen via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Handboek Psychopathologie deel 1, basisbegrippen.

   Vandereyken, W., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (2008)

   Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031353095

   Handboek KOP-model Kortdurende psychologische interventies voor de Basis GGZ

   Paul Rijnders, Els Heene (2015)

   Amsterdam: Boom Cure & Care. ISBN 9789089535023