Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 840,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   LV POH GGZ

   Duur

   24 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunt

   De competenties van het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 van de LV-POH-GGZ vormen de rode draad in deze module:

   • Vakbekwaamheid
   • Communicatie
   • Samenwerking
   • Organisatie
   • Maatschappelijk handelen
   • Kennis ontwikkelen en delen
   • Professionaliteit

   In deze module wordt een verdiepingsslag gemaakt die zich toespitst op kinderen en jongeren in de huisartsenpraktijk.


   Doel & Methode

   Met de module POH-GGZ Kind & Jeugd heeft Forta Opleidingen het doel om de POH-GGZ te specialiseren op het gebied van Kind en Jeugd in de huisartsenpraktijk. De genoemde competenties uit het nieuwe functie- en competentie profiel 2020 en het verfijnen van de competenties waarover je beschikt staan centraal.

   Algemene leerdoelen

   Aan het eind van deze module:

   1. Heb je kennis van ontwikkelingsfasen en-problematiek bij kinderen en jongeren.
   2. Kan je psychopathologie signaleren bij kinderen en jongeren.
   3. Kan je een solide probleemanalyse maken met behulp van het PrOP-model.
   4. Ken je de juridische aspecten bij begeleiding en behandeling van kinderen en jeugdigen.
   5. Weet je waar je rekening mee moet houden bij de behandeling van kinderen met betrekking tot het (gezins)systeem en hoe je dit adequaat kan inzetten in de huisartspraktijk.
   6. Ken je verschillende methodieken en interventies die je kunt inzetten bij kinderen en jongeren.
   7. Weet je hoe je interventies in kan zetten, gericht op jeugd en ouders ter overbrugging bij verwijzing.
   8. Weet je waar je rekening mee houdt bij de behandeling van kinderen m.b.t. wijze van communicatie en kan je dit toepassen.
   9. Heb je kennis van de sociale kaart van kinderen en jeugd in jouw regio.

   De opleiding heeft een goede aansluiting met het werkveld waarin je na het behalen van uw diploma als POH-GGZ aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt theoretische kennis aangereikt en is ruimte voor kennisuitwisseling tussen cursisten. Het is de ervaring dat cursisten dit zeer waardevol vinden, vooral gezien de verschillende opleidingsachtergronden binnen een cursusgroep. Naast interactieve bespreking van theorie is er een verdieping van gesprekstechnieken en wordt er geoefend met verschillende interventies waarmee je als POH-GGZ mee aan de slag kunt.

   Onderdelen die steeds terugkeren:
   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentatie, interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   2. Demonstratie, praktische oefeningen en rollenspellen.
   3. Praktijkopdrachten, toetsing en bespreken van eigen casuïstiek.


   Verdieping en intervisie

   Onderdeel van de POH-GGZ opleiding zijn verdiepingsmomenten. Deze momenten dragen bij aan de transfer naar de dagelijkse praktijk en vergroot het handelingsrepertoire. Naast de verdieping wordt er ruimte gemaakt voor intervisie gericht op casuïstiekbespreking maar heeft ook het doel om te reflecteren op het eigen leerproces. Door inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen wordt duidelijk dat eigen normen en waarden, en overtuigingen invloed hebben op het handelen van de POH-GGZ. Bovendien helpt het bij het (h)erkennen van eigen valkuilen en “blinde vlekken”.

   Doelgroep

   De functie van POH-GGZ vraagt een specifieke expertise die tot heden niet te verenigen lijkt met één bestaand beroepsprofiel. POH-GGZ is geen beroep, maar een functie. De opleiding POH-GGZ is in principe bestemd voor cursisten die ondergenoemde opleidingen hebben afgerond:

   • Sociaalpsychiatrische verpleegkunde (SPV);
   • Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
   • Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
   • Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
   • Master Psychologie;
   • Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

   Oude opleidingen

   • Maatschappelijk werk & Dienstverlening (MWD);
   • Sociaal-pedagogische Hulpverlening (SPH);
   • Opleiding tot GGZ-agoog;
   • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

   Werkervaring

   Degene die de module wil volgen, beschikt bij aanmelding over minimaal 2 jaar voor de functie relevante werkervaring in de (brede) ggz. Daarbij gaat het om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten.

   Te denken valt aan:

   • ambulant werk in de huisartsenzorg of in de basis ggz of gespecialiseerde ggz;
   • maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
   • sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz of in de huisartsenvoorziening).

   Inhoud

   De module is als volgt opgebouwd:

   Lesdag 1: Ontwikkelingsfasen en systeemproblematiek
   Lesdag 2: Behandeling van kinderen
   Lesdag 3: Angst en depressie
   Lesdag 4: (Neurobiologische) ontwikkelingsstoornissen

   In het lesprogramma komen belangrijke onderwerpen aan bod:

   • Ontwikkelingsfasen- en systeemproblematiek.
   • Problemen binnen het adaptief- en intellectueel functioneren.
   • Triage, probleemanalyse en screeningsinstrumenten.
   • Psychopathologie bij kinderen en jongeren
   • Overdiagnostiek van neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.
   • KOPP- en KOV-kinderen, ouderproblematiek.
   • Het PrOP-model.
   • Juridische aspecten in de behandeling van minderjarigen
   • Gesprekstechnieken
   • Samenwerken binnen en buiten de huisartspraktijk.
   • Netwerken binnen de GGZ en het sociale domein.
   • Sociale kaart jeugd GGZ

    

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   476810 LV POH-GGZ Nascholing praktijkondersteuners 24

   Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact met ons opnemen via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Handboek KOP-model: Kortdurende psychologische interventies voor de basis-ggz (herziene editie)

   Rijnders, P. & Heene, E. (2021)

   Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024437597

   De ontwikkeling van het kind (11de druk)

   Verhulst, F.C. (2021)

   Uitgeverij Koninklijke van Gorcum. ISBN 9789023257707