Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 3.960,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij LV POH GGZ, Registerplein en V&V

   Duur

   Verdeeld over 20 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Deze opleiding vindt plaats op locatie

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   De POH-GGZ opleiding heeft tot doel jou op te leiden tot praktijk ondersteuner in de eerste lijn. Je ontwikkelt de competenties die zijn gebaseerd op het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 van de LV-POH-GGZ:

   • Vakbekwaamheid
   • Communicatie
   • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
   • Organisatie
   • Professionaliteit
   • Samenwerking
   • Kennis ontwikkelen en delen

   Doel & methode

   Je maakt op systematische wijze kennis met ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jeugdigen en psychopathologie bij volwassenen en ouderen. Daarnaast krijg je inzicht in methoden en interventies gericht op gespreksvoering en begeleiding, zoals het KOP-model en oplossingsgerichte gespreksvoering. Dit gebeurt door zowel het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof als door oefening van vaardigheden. Je oefent door middel van rollenspellen, waarbij je wisselend als praktijkondersteuner en als cliënt optreedt.

   De opleiding is opgebouwd uit 5 modules die ook afzonderlijk van elkaar te volgen zijn. In totaal betreft het 120 contacturen, verdeeld over 20 bijeenkomsten. Je hebt een vaste docent per module. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

   • Positionering van de POH-GGZ in de praktijk
   • Kind & Jeugd
   • Volwassenen
   • Ouderen
   • Kortdurende interventies in de POH-GGZ

   Lees hier “Pleidooi voor de POH GGZ” van onze docent Yvonne Martens

   Doelgroep

   De opleiding POH-GGZ is post-HBO, en bestemd voor deelnemers die voldoen aan een van de hieronder genoemde opleidingseisen:

   • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
   • Universitaire masteropleiding psychologie
   • Gezondheidskunde (Master of Science) met richting GGZ
   • Pedagogiek
   • HBO psychologie
   • Verpleegkundig specialist GGZ
   • HBO-V met differentiatie GGZ
   • HBO-V met post-HBO opleiding gedragstherapeutisch werker
   • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ agoog
   • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Bachelor Social Work) met post-HBO opleiding gedragstherapeutisch werker
   • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ agoog
   • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met post-HBO opleiding gedragstherapeutisch werker
   • Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ

   In verband met de uitvoering van de praktijkopdrachten dienen deelnemers gedurende de opleiding als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken gemiddeld 8 uur per week werkzaam te zijn in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek.

   Onlangs heeft de LHV het nieuwe functie- en competentieprofiel POH-GGZ geformuleerd. In het profiel wordt gesproken over een opleidingsduur van 20 dagen cursorisch onderwijs en minimaal 8 uur per week werkervaring in een huisartsenpraktijk gedurende één jaar. Wij gaan ervan uit dat de zorgverzekeraars het functie- en competentieprofiel zullen overnemen. In hoeverre dit voor alle zorgverzekeraars zal gelden, is nog niet duidelijk.

   Inhoud

   Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen, zijn:

   • Introductie in de psychopathologie.
   • Psychiatrische stoornissen herkennen in de praktijk.
   • Wat is de taak van de POH-GGZ in de praktijk van de huisarts?
   • Hoe verheldert en inventariseer je psychische en/of psychosociale klachten?
   • Wat houdt een kortdurende behandeling in?
   • Welke interventie strategieën kunnen toegepast worden binnen de POH-GGZ?
   • Hoe motiveer je de patiënt om actief met zijn/ haar klachten aan de slag te gaan?
   • Doorverwijzen: welke “weg” volg je daarvoor?

   De modules zijn als volgt opgebouwd:
   Module: Positionering van de POH-GGZ in de praktijk

   Lesdag 1: Positie POH-GGZ in de huisartspraktijk

   Lesdag 2: Samenwerking in de praktijk

   Lesdag 3: Psychopathologie

   Module: Kind & Jeugd

   Lesdag 1: Behandeling van kinderen in de POH-GGZ

   Lesdag 2: Ontwikkelingsstoornissen & jeugd- en gezinsproblematiek (0 tot 18 jaar)

   Lesdag 3: Psychopathologie autismespectrumstoornissen

   Lesdag 4: Psychopathologie ADHD

   Module: Volwassenen

   Lesdag 1: Behandeling van volwassenen binnen de POH-GGZ

   Lesdag 2: Psychosociale problematiek & psychopathologie bij volwassenen (18-65 jaar)

   Lesdag 3: Psychopathologie: angst- en stemmingsstoornissen

   Lesdag 4: Psychopathologie: impulscontrolestoornissen, verslaving & persoonlijkheidsstoornissen

   Lesdag 5: Psychopathologie: schizofrenie & psychotische stoornis

   Lesdag 6: Psychopathologie: somatoforme stoornissen, dissociatie, slaapproblemen & seksuele stoornissen

   Module: Ouderen

   Lesdag 1: Behandeling van ouderen binnen de POH-GGZ

   Lesdag 2: Psychosociale problematiek & psychopathologie bij ouderen (levensfase 65 jaar en ouder)

   Lesdag 3: Psychopathologie: dementie, delirium & cognitieve stoornissen

   Module: Kortdurende interventies in de POH-GGZ

   Lesdag 1: Het KOP-model en motiverende gespreksvoering

   Lesdag 2: Korte interventiemethodieken binnen het KOP model

   Lesdag 3: Oplossingsgerichte therapie

   Lesdag 4: Lastige cliënten en therapeutische interactie

   Onderdelen die steeds terugkomen:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentatie, interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   • Demonstratie, praktische oefeningen en rollenspellen
   • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Verdiepings- en intervisiemomenten gericht op casuïstiekgestuurd onderwijs:
   Onderdeel van de POH-GGZ opleiding zijn verdiepingsmomenten. Deze geven handvatten om het zelfreflecterend en lerend vermogen van de deelnemer te vergroten. De momenten dragen bij aan het vergroten van het handelingsrepertoire en helpt bij het herkennen en erkennen van eigen valkuilen en “blinde vlekken”. De mogelijkheid wordt geboden om kennis en inzicht te verwerven in het eigen leerproces en dat van anderen. Eigen normen en waarden, overtuigingen en POH-GGZ competenties zijn onderwerpen die aan bod komen. De momenten worden begeleid door een ervaren docent.

   Accreditatie

   Deze opleiding is gelieerd aan HBO Drechtsteden en erkend door Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg <klik> 

   Accreditatie is verleend door:
   Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

   • GGZ
   • Kwaliteitsregister V&V
   • SPV

   Registerplein

   • Register Agogen (AG)
   • Register GGZ-agogen
   • Register Jeugdzorgwerkers (JZW)
   • Register Maatschappelijk werk (MW)
   • Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
   • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Handboek Psychopathologie deel 1, basisbegrippen.

   Vandereyken, W., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (2008)

   Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031353095

   Behandelprotocol Van probleem naar oplossing. Werkboek en therapeutenboek.

   Rijnders, R., Heene, E. & Boone, F. (2013)

   Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN 9789461052209

   Het geheim van de betere therapeut, cliëntgestuurd, resultaatbewust.

   Duncan, B. (2012)

   Amsterdam: Pearson Assessment and Information. ISBN 9789026522482

   Oplossingsgerichte vragen, handboek oplossingsgerichte gespreksvoering.

   Bannink, F. (2013)

   Amsterdam: Pearson Assessment and Information. ISBN 9789026522611

   Handboek KOP-model Kortdurende psychologische interventies voor de Basis GGZ

   Paul Rijnders, Els Heene (2015)

   Amsterdam: Boom Cure & Care. ISBN 9789089535023

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!

   Docenten

   D. Monteiro -

   C. Kevenaar -

   Y.F. Martens -

   E.J. Meijeren -

   E. Minnema -