Kies een locatie

Rotterdam

  Kies een startdatum

  16-06-2021
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 595,00

   Inclusief koffie/thee en digitale en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door het NIP/NVO (SKJ), zoals opgenomen in ‘nascholingsagenda accreditatiebureau NIP K&J-psycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist’

   Duur

   18 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   18 contacturen

   Toetsing

   Praktijkopdracht, casuïstiek, research en toetsing


   Uitgangspunten

   OBIC ouderbegeleiding is een vorm van gezinsbegeleiding die allereerst de ouders centraal stelt door hen stapsgewijs te helpen om de oorsprong van bepaalde patronen in zichzelf te doorgronden en te veranderen. Het uiteindelijke doel is om probleemgedrag van kinderen te verhelpen en voorkomen om zodanig meer harmonie en onderling begrip in een gezin te bewerkstelligen. Tijdens dit traject wordt de invloed van jeugdervaringen en het doorgeven van gevoelens en patronen tussen generaties onderzocht. Hierdoor leren ouders de eigen reacties en behoeften te onderscheiden van wat goed is voor van hun kind(eren), waardoor zij beter kunnen inspelen op behoeften binnen het gezin. Vervolgens worden ouders gecoacht in het beter voor zichzelf zorgen, het beter communiceren en toepassen van opvoedvaardigheden op maat.

   In de driedaagse basiscursus ligt de nadruk op zelfinzicht van de ouders en het doorbreken van patronen in henzelf. Centraal hierin staat hoe bepaald gedrag van de ander (kind en / of partner), een reactie kan geven in de ouder en hoe de ouders voor verandering kunnen zorgen in deze dynamieken. In de driedaagse vervolgcursus verschuift de nadruk naar observatie, diagnostiek en interventies gericht op het kind. Idealiter wordt het hele traject gegeven aan de ouders, maar het is ook mogelijk losse onderdelen te gebruiken.

   OBIC ouderbegeleiding is ontwikkeld in het werkveld vanuit de behoeften om ouders stapsgewijs inzicht te geven in zichzelf, hun eigen patronen, en hoe deze een weerklank kunnen hebben op het gedrag van het kind. De letters OBIC betekenen “Out of the box, into your centre”. Een box is een ander woord voor een oordeel, label of stempel en overtuiging. Het zijn dergelijke meer vaststaande ideeën die ouders kunnen beperken om flexibel te reageren en optimaal te kunnen anticiperen op de behoeften van hun kind(eren). Met ‘into your centre’ willen we benadrukken dat het belangrijk is dat ouders in hun eigen kracht komen te staan met rust en stabiliteit. Dit helpt hen minder vermoeid te raken, meer vanuit affectie te reageren en de aangeleerde vaardigheden beter in te zetten. Dit is van belang voor de kinderen en hun basisbehoeften zoals veiligheid, erkenning en autonomie.  

   Er is voor deze opbouw gekozen vanuit ervaringen in de praktijk en verschillende onderzoeken. Uit een onderzoek van Petit et al.,(2015) blijkt bijvoorbeeld dat controledwang van ouders leidt tot meer internaliserende en externaliserende problematiek bij kinderen. Recentelijk promoveerde Willemijn Eldik met haar proefschrift ‘Gelukkige ouders, gelukkige kinderen?’, waaruit blijkt dat conflict en conflictvermijding tussen ouders, leidt tot meer agressie en depressie bij kinderen (2020)”.

   In de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling, vanuit bronnen uit zowel de systeemvisie, als de DSM en vanuit schematherapie. Daarnaast is de opleiding ervaringsgericht. Door zelf aan de slag te gaan met experiëntiële technieken opdrachten en oefeningen zul je deze als professional beter kunnen overbrengen en tevens draagt het bij aan je eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling.


   Inhoud

   OBIC ouderbegeleiding bestaat uit drie fases, uiteengezet in zeven thema’s. 

   Fase 1 Innerlijke harmonie (Ouders zelfinzicht bieden, omgaan met eigen emoties en zorgen voor zichzelf )

   • Thema 1: Zorgen voor jezelf 
   • Thema 2: Bewust van patronen
   • Thema 3: Gooi je valkuil dicht

   Fase 2 Harmonie in het gezin (Conflicten constructief met elkaar oplossen)

   • Thema 4: Leren van elkaar
   • Thema 5: Conflicten oplossen

   Fase 3 Opvoeden met inzicht (Educatieve fase, oefenen met opvoedvaardigheden op maat) 

   • Thema 6: Samen zorgen voor je kind 
   • Thema 7: Met z’n allen de toekomst in

   Voor meer info zie www.obic-ouderbegeleiding.nl

   Onderwerpen basisdeel

   Algemeen

   1. Intake en diagnostiek 
   2. Onderzoekende en nieuwsgierige houding
   3. Verbanden en relaties leggen tussen het eigen verleden en de problematiek van hun kind(eren) nu 
   4. Psychodynamiek vanuit de schematherapie: trauma, coping, gekwetst kind etc.
   5. Verschil tussen begeleiden en therapie
   6. Overdracht en tegenoverdracht

   Methoden

   1. Diagnostische imaginatie gericht op het eigen verleden
   2. Genogram (familieboom), relaties en eigenschappen van verschillende generaties
   3. Brief schrijven ouders 
   4. Kernkwadranten: inzicht in uitdaging / allergie
   5. SMART oefenen met uitdagingen 
   6. OBIC G-schema’s, van trigger naar oorzaak en de ander als spiegel
   7. Imaginaire rescripting innerlijk kind

   Leerdoelen

   Na afloop van de opleiding is de cursist in staat om zelfstandig de eerste 4 thema’s van het OBIC ouderbegeleiding model toe te passen. 

   Verder is de cursus in staat om het volgende te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

   • Kunnen inschatten voor welk gezin het OBIC traject geschikt is
   • Een intake en ervaringsgerichte anamnese kunnen afnemen
   • Vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding in gesprek blijven
   • Inzicht hebben in de psychodynamiek van ouders: hoe ervaringen in het verleden en opvoedstijl van de eigen ouders, bepalend zijn voor de gezinssituatie nu en dit kenbaar en inzichtelijk kunnen maken aan de ouders (psycho educatie)
   • Experiëntiële technieken kunnen nabespreken, zoals enkele diagnostische imaginatie en imaginaire rescripting oefeningen.  
   • Cognitieve technieken toepassen zoals middels het OBIC G-schema 
   • Ouders kunnen coachen in het aanpassen van hun gedragspatronen aan de hand van SMART doelen. 
   • Herkennen van eigen behoeften, pijnpunten / schema’s en geleerde omgangsvormen.
   • Herkennen wanneer deze een rol spelen in de begeleidingsrelatie; je dus bewust kunnen zijn van overdracht en tegenoverdracht.

   Accreditatie en doelgroep

   De basiscursus OBIC-ouderbegeleiding is geaccrediteerd door het NIP/NVO (SKJ).

   De OBIC ouderbegeleiding is geschikt voor HBO en wetenschappelijk opgeleide jeugd GGZ professionals met werkervaring in de GGZ.

   Doelgroep & toelatingscriteria

   De opleiding is geschikt voor (GZ) psychologen en orthopedagogen die behoeften hebben aan een meer stapsgewijs en coachend programma om therapeutische tools met begeleidingsdoelen te combineren.  

   Het is ook geschikt voor andere zorgprofessionals zoals bijvoorbeeld jeugdconsulenten bij de gemeente. Met behulp van OBIC kunnen zij ouders helpen tot meer inzicht in zowel zichzelf als de problematiek van hun kind(eren)  en hen helpen om meer oorzakelijke verbanden en andere facetten van de problemen in kaart te brengen.

   Dit geldt voor hulpverleners die werken met jeugd, in ouder-kind teams, sociale teams, crisisdiensten, FACT- teams, gezinsvoogden en zorgconsulenten van de gemeente, POH’ers, maatschappelijk werkenden in de GGZ, eerste lijn GGZ, de huisartsenpraktijk, geestelijke gehandicaptenzorg, binnen de forensische zorg en welzijnszorg. 

   De opleiding is voor bovengenoemde professionals die tevens graag inzicht verkrijgen in het eigen familiesysteem en willen weten hoe ervaringen uit de eigen jeugd een rol hebben gespeeld in de patronen van waaruit zij nu handelen. De verkregen inzichten maken de professional tot een ervaringsdeskundige, wat de hulpverlening aan gezinnen ten goede komt.

   Literatuur

   Verplichte literatuur

   • Gunster, B. (2012). Lastige kinderen, heb jij even geluk. Omdenken in opvoeding en onderwijs. Eerste druk. LEV.  ISBN: 9789400502116.
   • Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2020): Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Tweede druk. Bohn Staflau van Loghum. ISBN: 9789036824408. 
   • Werkboek OBIC (online toegang via google classroom bij aanvang van de cursus)

   Aanbevolen literatuur

   • Genderen, van H., Jacob, G., Seebauer, L. (2019). Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Twintigste druk. Uitgeverij Nieuwezijds. ISBN: 9789057123559
   • Ofman, D (2011). Hé ik daar?! Ontdek en ontwikkel je persoonlijke kernkwaliteiten met het kernkwadrant. Uitgeverij Servire. ISBN: 9789021583563

   Voor meer informatie zie www.obic-ouderbegeleiding.nl

   Accreditatie

   De basiscursus OBIC-ouderbegeleiding is geaccrediteerd door het NIP/NVO (SKJ).

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   J Gosen -

   M. S. Rossum -