Kies een locatie

Amsterdam

  Kies een startdatum

  05-11-2021
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt, Register Schematherapie, FGzPt en NVP.

   Duur

   25 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, ontwikkeld als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij bijv. een recidiverende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, te verwerken wat hij/zij is tekortgekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

   In de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan diagnostiek en indicatiestelling. Daarnaast ligt de focus op de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde.

   De opleiding richt zich inhoudelijk op het verdiepen van kennis over schematherapie en opdoen van vaardigheden m.b.t. schematherapeutische technieken. Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.

   Van deelnemers wordt verwacht dat ze casuïstiek inbrengen, oefenen met interventies en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de opleiding. Om optimaal gebruik te maken van de opleiding is het wenselijk dat deelnemers werken met cliënten lijdend aan psychische problemen.


   Inhoud

   De opleiding bestaat uit 4 lesdagen waarbij er aandacht is voor de theoretische achtergrond van schematherapie, het oefenen van vaardigheden en bespreken van casuïstiek. De opleiding is erop gericht de kennis te vergroten van interventies uit de schematherapie en de toepassing binnen de klinische praktijk. Bovendien is er aandacht voor de therapeutische relatie en wetenschappelijke achtergronden. De stof wordt eigen gemaakt door middel van het bekijken van filmfragmenten, het bespreken van casuïstiek en intervisie.

   Onderwerpen

   De volgende onderwerpen komen aan bod:

   • Theoretisch model van schemagerichte therapie en wetenschappelijke evidentie
   • Diagnostiek en indicatiestelling
   • Observatie en inzet van meetinstrumenten
   • Maken van een casusconceptualisatie, functie-analyses en betekenisanalyses
   • Schematherapeutisch model en behandeling bij verschillende (persoonlijkheids)problemen
   • Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
   • Opstellen van een behandelplan in schematermen
   • Opzet van de schematherapeutische behandeling
   • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
   • Afsluiten van de behandeling en terugvalpreventie

   Leerdoelen

   Na afloop van de opleiding ben je in staat om de volgende technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

   • Kunnen inschatten bij welke diagnose, problematiek en omstandigheden schematherapie geïndiceerd is
   • Inzicht hebben in de schematheorie en het schematherapeutisch model
   • Schema’s en schemamodi herkennen en de functie hiervan analyseren
   • Kennis hebben van de verschillende basisbehoeften en de therapeutische relatie (limited reparenting) hierop kunnen afstemmen
   • Een casusconceptualisatie opstellen en functie- en betekenisanalyses toepassen binnen de schematherapie
   • Psycho-educatie geven over schematherapie en de specifieke schema’s / modi van de cliënt
   • De verschillende schemamodimodellen kunnen toepassen in de praktijk (cluster B en cluster C persoonlijkheidsproblematiek)
   • Een schematherapeutisch behandelplan opstellen
   • De therapeutische relatie hanteren (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting, omgaan met eigen schema’s)
   • Experiëntiële technieken kunnen toepassen bij disfunctionele schemamodi; meerstoelentechniek, imaginatie en rescripting, modidialoog, etc.
   • Cognitieve technieken kunnen toepassen bij disfunctionele schema’s en modi; cognitief dagboek, flashcards, geldigheid van schema’s toetsen, dialoog met gezonde kant, etc.
   • Gedragspatronen doorbreken bij disfunctionele schema’s en modi; imaginatie, rollenspel, huiswerk, etc.
   • Eigen schema’s en modi kunnen herkennen die een rol spelen in de therapeutische relatie

   Naast de algemene leerdoelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij voor aanvang van de opleiding individuele leerdoelen opstellen. Deze worden aan het einde van de opleiding geëvalueerd.

   Vervolgopleiding

   De opleiding tot Schematherapeut start met een Basisopleiding Schematherapie van 25 uur. Ben je op zoek naar de Vervolgopleiding van 25 uur? Deze opleiding bieden wij ook aan. Klik hier voor meer informatie.

   Accreditatie

   De Basisopleiding Schematherapie is geaccrediteerd door de VGCt, Register Schematherapie, FGzPt en de NVP.

   Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten hanteren de beroepsverenigingen de volgende toelatingseisen:

   Register Schematherapie:

   Deelnemers die beschikken over een voltooide academische masteropleiding en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:

   • BIG-registratie als GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater,
   • dan wel in opleiding zijnde daartoe;
   • gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
   • orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
   • gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor.
   • registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

   Per opleidingsgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor is dat:

   • zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut;
   • supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
   • zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de opleiding met succes te kunnen volgen.

   Heb je wel interesse maar voldoe je niet aan de toelatingseisen? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we uit wat we voor je kunnen doen.

   VGCt:

   Dit is een Vervolgopleiding VGCt, hulpverleners die een erkende 100-uurs Basisopleiding VGCt hebben gevolgd kunnen deelnemen aan deze opleiding.

   Overzicht Accreditatiepunten

   Specialisme Categorie Accreditatiepunten
   Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) Bij- en nascholing 23
   FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 23
   Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus – contacturen 25
   Register Schematherapie Opleidingstraject 25 uur

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten

   Young, J.E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E. (2019)

   Houten: Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789036824408

   Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis

   Genderen, H. van & Arntz, A. (2010)

   Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds ISBN 9789057123085

   Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek.

   Vreeswijk, M. van, Broersen, J. & M. Nadort (red) (2008)

   Houten: Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789031353040

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   F.K. Bosma -

   J. Kokx -

   A.J. Kuijpers -

   J. Alberts -

   K. de Boer -